NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
 

Rundskriv fra statsrådene

 

I henhold til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv skal alle barn og unge ha et godt inneklima på sin skole. Atskillige henvendelser til denne nettsiden, diverse rapporter og avisoppslag viser at slik er det ikke. Mange skoler har så dårlig inneklima at de må karakteriseres som dårlige skoler.

 

NFBIB har som medlem av ”skolealliansen” vært blant pådriverne for å virkeliggjøre de intensjonene som ligger i forskriften.  Det kongelige helse- og omsorgsdepartement og Det kongelige kunnskapsdepartement har nå (24. 4. 2008) sendt et rundskriv om ” Manglende godkjenning av skoler” til alle landets fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner.

Noe av teksten gjengis her:

 

(Sitater start):

 

Det fysiske skolemiljøet inne og ute skal bidra til sunn helse blant barn og unge, og bidra til en god og produktiv læringssituasjon. Vi mener at et godt fysisk miljø i skolen er en absolutt forutsetning for en trygg skolehverdag og et godt læringsmiljø. Samtidig er et godt fysisk skolemiljø en viktig forutsetning for trivsel i skolehverdagen. Det må derfor være en prioritert oppgave for skolen, skoleeier og staten å sikre at elevenes fysiske skolemiljø bidrar positivt til dette.

 

Det har vært for lite tilgjengelig kunnskap om det fysiske skolemiljøet ved landets 3806 grunn- og videregående skoler. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet derfor gjennomført en undersøkelse av det fysiske miljøet ved grunn- og videregående skoler. Undersøkelsen ble besluttet gjennomført i samsvar med et tilsvarende ønske fra Skolemiljøalliansen. Alliansen består av Barneombudet, Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB), Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Elevorganisasjonen.

 

I undersøkelsen, som ble utført av TNS Gallup, er det tatt utgangspunkt i forskrift om

miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. med hjemmel i kommunehelse

tjenesteloven og om godkjenningskravet i forskriften § 6 er oppfylt. Godkjenningskravet innebærer bl.a. en aktiv oppfølging både fra eierne av skolene, lederne av skolene og av tilsynsmyndigheten for å påse at miljøet er forsvarlig. Det legges til at barnas arbeidsmiljø er å anse som uforsvarlig inntil man har tilstrekkelig dokumentasjon på det motsatte

 

Alle kommuner i Norge ble bedt om å delta i undersøkelsen og 70 % leverte inn

besvarelse.”

 

(Red: Resultat av Kartleggingen er lagt frem i en egen rapport.)

 

Totalt ble det gitt opplysninger om 68 % av skolene. Kartleggingen viste at 50 % av skolene som det ble rapportert om, ikke er godkjente etter forskrift om

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Av de ikke godkjente skolene hadde 40 % kun en midlertidig godkjenning, d.v.s. hvor godkjenningsmyndigheten vurderte at det var forhold som må utbedres før skolen er i samsvar med alle forskriftens krav. 60 % var ikke godkjente fordi de ikke er blitt vurdert eller på grunn av at de ikke oppfylte kravene. For 8 % av det totale antallet skoler som det ble rapportert om, har kommunene feilaktig oppfattet at de ikke hadde ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med disse. Dette kan gjelde enkelte videregående skoler og private skoler. Det er storvariasjon fra fylke til fylke.” 

 

” Opplæringsloven § 9a-2 stiller krav til at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normer som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler.

Bestemmelsen inneholder således de samme kvalitative krav til det fysiske miljøet som forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. De avdekkede bruddene på forskriften viser derfor tydelig at det fysiske miljøet ved flere skoler ikke samsvarer med regelverket i opplæringslovens kapittel 9a.

 

(Red: Les om Opplæringsloven § 9 a)

 

Departementene er klar over utfordringen som ligger i at kommunen både er

helsemyndighet og er ansvarlig for drift av skolene. Likevel vil det være slik at

informasjon fra helsemyndigheten om skolene har et forsvarlig miljø skal være

tilgjengelig for elevene, foreldrene og publikum for øvrig. Tilsynsmyndigheten kan

også pålegge skolene å gi informasjon om dette, jf. § 4a-6 tredje ledd. Videre er det

viktig å understreke at det kun skal være helsefaglige kriterier som ligger til grunn ved

godkjenning og tilsyn med skolene. Ved at godkjenning og tilsyn med skoler er en

helsetjeneste, er Helsetilsynet i fylke etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten

tilsynsmyndighet med at kommunen har en forsvarlig praksis mht. godkjenning og

tilsyn med skoler.”

 

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å følge denne situasjonen nøye. Av den grunn vil departementene høsten 2009 gjennomføre en oppfølgningsundersøkelse av det fysiske miljøet ved alle grunn- og videregående skoler i Norge. Målet med undersøkelsen er å få frem hvilke forbedringer som har blitt gjort, og behovet for sterkere virkemidler, dersom ikke disse resultatene viser en betydelig forbedring.”

(Sitater slutt)

 

(Red: Bravo!)

 

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 1. juni 2008)

 

   Til toppen