NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
 

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 1

 

(Oversatt fra: De sex stegen mot allergisäkra daghem och skolor”)

 

Trinn 1. Opprett en rehabiliteringsgruppe med bred kompetanse

 

Tverrfaglig sammensetning

Tidlig i planfasen knytter bestilleren en bredt sammensatt arbeidsgruppe til prosjektet.  Den må naturligvis tilpasses prosjektets størrelse og forutsetninger. Men ofte er det bra å ha med representanter for driftspersonal, brukere, helsetjeneste og miljøforvaltning i tillegg til prosjektmedarbeiderne for arkitektur, bygg, VVS og elektrisitet. Det kan også være bra å trekke inn kompetanse som gir en enda bedre tverrfaglig kunnskap, som for eksempel allergikonsulent eller allergilege.

 

Bruk aktuelle forskningsresultater

Rehabiliteringsgruppen leser litteratur om ”Syke og sunne hus” og tar  i tillegg  kontakt med personer som har kunnskaper utenfor gruppens kompetanse.

 

Trinn 2. Gjennomfør situasjonsanalyse

Undersøk innemiljøet i den aktuelle bygningen som underlag for tiltak

 

Kartlegg opplevd innemiljø, helse og allergiforekomst

Foreligger det problem av typen syke hus- syke (inneklimasyke)? Hvpo0r mange allergikere finnes det i bygningen, og hvilke problem har de med inneklimaet i skolen eller barnehjemmet?

 

Kartlegg elevers/barns og personalets opplevelser av helse og plager som kan ha sammenheng med inneklimaet i skolen/barnehagen. Er det problem med temperaturforhold, med lukter etc i hele eller deler av lokalene? Kartlegging kan gjennomføres med spørreskjema eller intervjuer. I bygninger med mer enn 20-30 personer som kan svare på spørreskjema, har en slik spørreundersøkelse store fordeler.

 

Gjennomfør en allergirunde

I tilslutning til en arbeidsmiljørunde kan det gjennomføres en spesiell allergirunde der lokalansvarlige sammen med driftspersonalet, skolesykepleier og noen som representerer skolens allergikere (for eksempel foreldre- og elevrepresentant) går gjennom aktiviteter og lokaler ut fra et allergiperspektiv. Slik kan man skille spørsmål om bygningsforhold fra spørsmål om aktiviteter som bør endres. Finnes det effektive punktavsug i sløydsal og lignende? Blir luftforurensninger spredd fra for eksempel kjemirom og kjøkken til andre rom? Hvordan er rengjøringen, maten, finnes allergifremkallende planter, o.s.v.

 

Gå gjennom teknisk dokumentasjon

Innhent dokumentasjon og innreguleringsprotokoll for ventilasjonsanlegg og annen dokumentasjon, for eksempel gjennomførte målinger eller utredninger som gjelder for bygningen og innemiljøet.

 

Kompletter med målinger ved behov

Om det viser seg nødvendig å undersøke et problem nøyere, kan det bli nødvendig å gjennomføre visse supplerende målinger av inneklimaet, for eksempel ved dårlig ventilasjon eller fukt i konstruksjonen.

 

Trinn 3. Formuler mål for innemiljøet

 

Formuler mål for helse

De som bestemmer de økonomiske rammene for byggeprosjekt og gjennom det kvalitetsnivået, er blant annet politikere og byggherrer.  Det er viktig at disse stilles overfor klare valgsituasjoner som tydeliggjør konsekvensene av beslutningene, og som berører brukerne av bygningen.

 

Konsulter allergilege eller skolehelsetjenestens personal for å formulere egnede mål for helse som så kan følges opp med spørreundersøkelse eller helsekontroll etter ombyggingen.

 

Bygg på resultatene av situasjonsanalysen

Sammenfatt de viktigste feilene i innemiljøet som man kom frem til ved situasjonsanalysen. Sammenfatt også det som er bra og bør bevares. Legg dette til grunn for forslag til tiltak ved ombyggingen.

 

Lag kravspesifikasjoner for inneklimaet

Presiser hvilke verdier som skal gjelde for inneklimaet og som konsulentene kan bruke som grunnlag for prosjektering. Uttrykk kravene i termer som kan følges opp slik at det ferdige bygg kan kontrolleres med for eksempel målinger og inspeksjoner.

 

Trinn 4. Arbeid med kvalitetssikring

 

Lag en check-liste

For å oppnå at et ombygd hus har gode egenskaper må den som bestiller ombygningen arbeide med noen grad av kvalitetssikring. Det er målene for helse og kravspesifikasjonene i henhold til trinn 3 som skal sikres gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen. For å oppnå dette må man identifisere kritiske punkter som er slik at de kan ødelegge innemiljøet hvis de prosjekteres eller utføres galt.

 

Lag avtale

Kvalitetssikring av innemiljøet må bygge på at alle parter i prosjekterings- og byggeprosessen er oppmerksom på hvordan deres innsatser virker sammen for de ønskede egenskaper i inneklimaet i den ferdige bygningen. De som planlegger bygningen, må også samordne seg med dem som skal ta hånd om driften.

 

Kravene på kvalitetssikring bør skrives inn i kontrakt med prosjektører og i anbudsgrunnlaget til entreprenører. For at avtalen skal få tilsiktet virkning, bør avtalebrudd ledsages av sanksjoner.

 

Trinn 5. Følg opp inneklimaet i den ferdige bygningen

 

Kontroller om målene er nådd med spørreundersøkelse

Kontroller med bruk av spørreundersøkelse/intervju (samme som før ombygningen) om målene i trinn 3 er oppnådd i den ombygde skole/førskole. De krav som ble stillet i kravspesifikasjonen for inneklimaet bør følges opp med målinger i forbindelse med sluttbesiktningen.

 

Avsett tid for igangsetting og tilbakemelding av erfaringer

Det tar tid å sette i gang drift av en bygning og justere varme og ventilasjon. For eksempel kan ikke varmen justeres før det er kalt ute. Lag spesielt program for  hvordan og når driftstart skal skje. Resultater av spørreundersøkelse kan også være en god hjelp ved driftsstart fordi de kan gi informasjon om for eksempel vedvarende problem med varmen eller ventilasjonen som krever justeringer.

 

Det er viktig at de som deltar i planlegging og bygging får tilbakemelding om arbeidet sitt. I kontrakten kan det spesifiseres at entreprenøren sammenkaller til et  møte mellom byggherre, prosjektmedarbeidere, entreprenører og brukere ca et år etter at bygningens lokaler er ferdigstillet eller senest før garantitiden utløper.

 

Trinn 6. Følg opp innemiljøet under bruk

 

Gjennomfør årlig allergirunde

Hvordan virksomheten drives, hvordan man håndterer spørsmål om pelsdyr, parfymer og røyking i skolen, hva slags møbler og annen innredning man kjøper, hvordan man gjør rent, hva man spiser, hvordan holdninger til og forståelse av allergier det er – alt dette betyr mye for hvor ”allergisikker” skolen eller barnehagen er. Det er derfor bra å ha en årlig allergirunde som rutine, for eksempel i forbindelse med arbeidsmiljørunden.

 

Sørg for god drift og godt vedlikehold - lær opp personalet

Det er også viktig at det personal som tar seg av drift, vedlikehold og rengjøring er lært opp for å kunne ta hensyn til allergikeres krav til et godt innemiljø, og at det legges opp rutiner som tar hensyn til dette.


Se også Skolenes inneklima anno 2010 Del 1- 4 (følg lenker)  og EPA Indoor air quality in schools

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 27. februar 2010)

 

Til toppen