NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Elektroosmose og eloverfølsomhet
  Miljøhemming, skjemaet og nytt prosjekt
  Miljøhemming frem i lyset
  Miljøhemmet på grunn av migrene eller astma pluss migrene?
  Miljøhemming. Hva er det?
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Miljøhemming. Hva er det?
 

Miljøhemning. Er det en diagnose?

(Spørsmål 12. februar 2007)

 

Jeg har søkt rundt om i Google og Kvasir etter nærmere informasjon om miljøhemming.  Det ble interessant lesning, men jeg finner ikke svar på det jeg leter etter. De fleste henvisninger fører til Deres nettsider så nå håper jeg på å få svar.

 

Jeg er sterkt ømfintlig for lukter av mange slag og reagerer med sterk hodepine  kvalme, kraftesløshet og ubehagelige sitringer i kroppen når jeg kommer inn i rom der det lukter for eksempel parfyme, maling, bonemidler, polish eller rengjøringsmidler (Klorin, salmiakk og lignende). Derfor er det umulig for meg å oppholde meg mange steder.

Det er vanskelig nok hjemme. 

Legen min sier at hun ikke kan finne noe galt ved undersøkelsene, og kan ikke sette noen diagnose som trygdekontoret godkjenner. Jeg opplever det jo selv som en uttalt miljøhemming, men er det en diagnose legen min kan

bruke?

Arvelig?

Jeg lurer også på om min 5 år gamle datter har arvet denne overfølsomheten, for hun er mye mer grinete enn andre barn – og det kan vel være på grunn av hodepine og andre slike plager som jeg har?

 

SVAR

(13. februar 2007)

 

Ordet miljøhemming brukes som en samlebetegnelse for en rekke tilstander med overømfintlighet der noe i miljøet fører til sykdom og plager av en slik styrke at den berørte personen ikke kan holde seg frisk og fungere normalt i det miljøet. Den som har det slik (som du beskriver for deg selv), må holde seg unna slike miljøer.  Miljøhemming er altså en betegnelse for en spesiell funksjonshemming, men ikke noen akseptert medisinsk diagnose.

 

Funksjonshemminger

 

Det er en merkelapp for spesielle livssituasjoner. Funksjonshemming dreier seg jo om et menneskes forhold til omgivelsene.  Det er med andre ord både individ- og situasjonsavhengig: dvs. det er avhengig både av individets evne til å fungere generelt og hvilke muligheter det er for individet å fungere i det aktuelle miljøet. 

 

Ingen adgang

(Ill.: K. Aas©)

 

Spesielle forhold i et innemiljø (inneklima) kan gjøre det umulig å oppholde seg og fungere der på tilsvarende grunnlag som andre slags hindringer kan gjøre tilgjengeligheten umulig for synshemmede eller bevegelseshemmede.

 

I Norges offentlige utredninger, NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. defineres funksjonshemming slik: ”Funksjonshemming oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsens utforming eller krav til funksjon”.

 

Poenget ved miljøhemming er at det oppstår vanskelig sykdom eller store plager på grunn av forurensninger som kan finnes i mange innemiljøet. Det forekommer i mange grader på like linje med forskjellige grader av andre funksjonshemninger. Bagatellmessige plager hører ikke inn her, men alvorlige utslag gjør det. I de vanskeligste tilfellene dreier det seg om full invaliditet i forhold til spesielle miljøer.

 

Parfymelukt, for eksempel, gjør at mange steder blir like utilgjengelige for personer med forskjellige varianter av miljøhemming som bratte trapper uten heisløsninger hindrer bevegelseshemmede.

 

En viktig forskjell fra de andre funksjonshemmingene er at miljøhemming i stor grad er avhengig av brukernes og beboernes aktiviteter og atferd i de aktuelle områdene, mens de andre er mer avhengig av bygningenes utforming og installasjoner.

Ved miljøhemming er det ekstra vanskelig fordi det som skader, er usynlig og ”normalt” for andre enn for den skadelidende selv. Noe annet som er annerledes ved miljøhemming, er at graden av hemming kan variere noe, i motsetning til synshemming, bevegelseshemming og hørselshemming som er ganske konstant. Reaksjonene ved luftveisallergier, hyperreaktivitet og kjemisk overømfintlighet kan skyldes summasjon av ulike påkjenninger, (Se figuren nedenfor).

 

Vanskelige miljøforhold

 

Eksempler på miljøhemminger er mange. Det kan være mange individuelle særtrekk i dette. Her skal nevnes bare noen av de vanligste.

 

Ved uttalt inhalasjonsallergi kan allergi mot pollen gjøre at mange miljøer blir utilgjengelige (bortsett fra dem som tar medisiner mot allergi, og medisinene virker godt nok.) Det gjelder aller mest gresspollen bl.a. mange steder med plener og nyklippet gress der allergenene fra gress-saften kommer i tillegg til gresspollen i luften. På denne tiden har også de fleste åpne dører og vinduer slik at det er kommet rikelig pollen inn. Alléer med bjørk kan hindre  tilgjengeligheten for mange. Lateksallergener finnes mange steder, og det gjør også pyntebusken bjørkefiken som kryssreagerer med lateks. Det fortelles om noen som reagerer i glasskorridoren (med bjørkefiken) på Rikshospitalet.

 

Et stort antall barn og voksne reagerer også så ømfintlig mot mikroskopiske mengder av støv med allergener fra dyr, at mange innemiljøer er sykdomsfremkallende. Mange barnehager og skoler har masser av dyrestøv inne. Også andre allergier kan virke på samme måte, bl.a. for mange som er så allergiske mot fisk eller egg at de ikke tåler opphold der det er lukt (d.v.s. aerosoler og svevestøv) av dette. 

I et miljø helt fritt for allergener fra for eksempel katt, vil de med katteallergi klare seg fint, mens de blir syke av opphold i miljøer der det er katteallergener i støvet. Individuelle faktorer kan også summere seg opp når de opptrer samtidig, og det er vanskelig å vite hvilken faktor som blir avgjørende. 

 

Belastningsstabel

 

Kombinasjon av eksponering for f.eks.  allergener (midd.katt), ulike irritanter og forkjølelse kan bli for mye.

 

 

Svært mange med astma er så hyperreaktive mot luftforurensninger som hoper seg opp inne, at de må passe seg godt og unngå risikofylte steder. Blant verstingene er tobakksrøyk og parfyme.

For mange er forbudet mot tobakksrøyking på offentlige steder blitt en ”velsignelse”, men parfymelukt kan virke like ille. Utstrakt bruk av parfyme har sperret tilgjengeligheten for mange mennesker, også for dem som er overømfintlige mot kjemiske forurensninger av andre grunner.

 

Hos noen  begrenser allergi og hyperreaktivitet seg til slimhinnene i øynene. Slimhinnene blir sterkt røde og kan hovne opp slik at øynene lukkes (særlig ved allergi). Hos noen med allergi mot pollen, kan noen få pollenkorn gi så mye plager at personen ikke kan fungere normalt.Ved hyperrektivitet er ofte svien og tåreflod uttalt og lys kan gi sterk smerteog hodepine.

 

Selv om også mange kjemiske gasser som kan  gi plager, er luktfrie , vil mange som har slike plager være luktømfintlige, d.v.s. at de mest mulig bør ha frisk luft og luktfritt arbeidsmiljø og slippe avdunstingen fra kopimaskin, tusjpenner, nybonet gulv og annet  som avdunster løsemidler osv.  

 

Varierende grad av miljøhemming

 

Diagnosen astma eller luftveisallergi betyr ikke ubetinget at det dreier seg om miljøhemming. Det avhenger av hva som forverrer sykdommen, hvor mye eller lite som skal til av det for å forverre den og hvor mye av dette finnes i miljøene.; igjen et spørsmål om sårbarhet i forhold til belastningene. 

 

Toleransen kan variere. Den svekkes bl.a. under og etter luftveisinfeksjoner. Den kan styrkes av riktig medisinbruk. Mange med astma klarer seg utmerket i mange omgivelser iallfall når de har brukt riktige medisiner riktig.  Med økt bruk av medisiner mot sykdommen kan toleransen bedres noe,  men kan bare forsinke reaksjonene litt  i noen situasjoner, og økning kan være skadelig eller farlig i andre situasjoner.

 

Diagnosemuligheter?

 

For noen miljøhemminger kan legen sette diagnoser. Det gjelder særlig når diagnosen kan bevises objektivt slik som ved astma (asthma bronchiale) og neseplager med hyperreaktivitet eller luftveisallergier (vasomotorisk rhinitt, allergisk rhinitt) og andre sykdommer som skyldes påviselige allergier mot noe i luften eller i mat (matsøl - og støv).

Der det dreier seg om opplevde (subjektive) plager som ikke kan bevises eller motbevises (som i ditt tilfelle), godkjenner trygdesystemet ikke medisinske diagnoser (bortsett fra psykiatriske diagnoser).

 

Betegnende for dette er at mange av de miljøhemminger som kalles innemiljørelaterte symptomer (Inneklimasyke) ,

 Multippel kjemisk intoleranse (MCS,) eller Idiopatisk miljørelatert overfølsomhet (IEI)  ikke har noen anerkjent medisinsk diagnose.  Dine plager likner disse tilstandene. Årsakene kan være vidt forskjellige.

(Det er ingen ting som taler for noen arvelighet. Om barnet ditt er ”grinete”, kan det ha veldig forskjellige fysiske, psykiske eller sosiale grunner, så spørsmålet ditt om barnet bør du ta opp med en barnelege eller barnepsykolog).

 

Behandling

Det beste er å unngå eksponering for det som utløser plagene, noe som ofte er vanskelig og kfrever spesielle tiltak for tilrettelegging av arbeidsplasser. Noen av symptomene kan dempes med medisiner forutsatt at medisinene tåles. Når plagene skyldes hyperreaktivitet, pleier kortisonmedisner i godt tiplassede doser å hjelpe, men det må avgjøres av legen - og ofte av spesialist på området.

 

Tilgjengelighet for alle

Betegnelsen miljøhemming og forståelse for denne funksjonshemmingen er viktig fordi det nå stilles krav om tilfredsstillende tilgjengelighet for alle. Det er like selvfølgelige krav og rettigheter for mennesker med miljøhemming som det er for mennesker med bevegelseshemning, synshemning eller hørselshemning  etc. (NOU 2005 : 8 Likeverd og tilgjengelighet).

Miljødepartementet, kommunaldepartementet og sosial- og helsedepartementet utga høsten 1999 brosjyren Tilgjengelighet for alle (Rundskriv T-5/99 B)   der myndighetenes rolle i dette klarlegges med henvisning til lover og forskrifter. Det presiseres der: "Ved å ta utgangspunkt i behovene til funksjonshemmede, blir løsningene i de fleste situasjoner mer funksjonelle også for personer uten funksjonshemninger".

Brosjyren distribueres av Statens Forurensningstilsyn.

 

I legetidsskriftet Allergi i Praksis nr 4 2007 er det en artikkel om miljøhemming. Det er en pdf fil som kan ta litt tid å få opp.


 

Se Liv er kjemi (Du er fabelaktig)  

Se Parfymestank på skolen 


 

 

  (Sist oppdatert 7. desember 2007)

 

  Til toppen