NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  Passivhus - hva er det?
  Radon i barneskolen. Farlig?
  Sanering av muggsoppskader og helserisiko
  Maling ved graviditet
  Vannskade pluss hva?
  Allergisikker katt etter spesiell kattevasking?
  Astma på grunn av varmepumpe?
  Sibirkatt for katteallergikere?
  Tilgjengelighet for miljøhemmede. Klar informasjon til husbyggere og brukere?
  Tørr luft. Parkett. Luftfukter?
  Kondensproblemer i ny bolig. Rettigheter?
  Fuktskader og muggsoppvekst i OBOSleilighet
  Tresåpebehandling og inneklimaproblemer
  Informasjon til barnehagen om allergisk barn?
  Røyklukt fra naboleiligheter
  Plutselig allergi i familien!?
  Kondens på soverom. Ansvarsforhold?
  Renholdskrav i institusjoner med mye søl?
  Inneklima for gravid og nyfødt?
  Muggsoppsporer. Tiltak?
  Skoleventilasjon og pollenallergi
  Luftfukter?
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Radon i barneskolen. Farlig?
 

Høye konsentrasjoner av radon i barneskolen. Tiltak?

 

(Spørsmål 22. april 2008)

Vi har fått vite at barneskolen, der vår datter er elev, har høy konsentrasjon av radon. Dette er en ny skole (3. års drift i år) der den ene av 5 paviljonger har høye verdier.

Det har vært kjent at skolen ble bygget i et område som har høye radonkonsentrasjoner, dette vet man ut fra målinger som ble gjort  1 til 2 år før skole ble oppført.

 

Alle paviljongene skal være bygget med radonsperre, men man tror at den ene ble skadet i byggeperioden. Sporfilmmåling viser at denne paviljongen har en verdi på ca 1.300 bq. Under denne målingen har ventilasjonsanlegget vært virksomt i skole-/arbeidstiden.

 

Etter denne målingen satte man i gang et tiltak – kjøre ventilasjonsanlegget hele døgnet med overtrykk. Ny måling viser ca 600 bq.

 

Det sies også at det i et tilstøtende bygg er målt opp mot 1.900 bq. (Kontorområde – jeg antar at ventilasjonen kjører kun på dagtid).

 

Rektor sier at de har snakket med ”radonansvarlig” i kommunen som sier at det ikke er nødvendig med tiltak ennå, men at det kan vente til sommeren. Her er man jo oppe i en problematikk der kommunen er rådgiver, eier og ”utbedrer”…!

 

 

1. Hvor går  ”grensen” for hvor lang tids eksponering  man kan utsettes for før det omtales som skadelig (uker, måneder, år)?

2. Hvis nei på spørsmål 1, skal  vi kreve at kommunen sørger for utbedring innen skolestart til høsten 2008?

3. Hva bør vi som foreldre gjøre?

4. Bør vi være såpass bekymret av vi bør kreve tiltak før sommerferien (9 uker igjen)?

a. Er dette så alvorlig at vi bør holde barna hjemme fra skolen?

b. Er de ansatte utsatt for så høye konsentrasjoner at de ikke bør arbeide i dette miljøet?

 

Håper på snarlig svar, på forhånd takk. Med bekymret hilsen

 

 

SVAR

(22. april 2008)

 

Prinsipielt viktige spørsmål - og derfor langt svar:

Din beskrivelse betyr at både barn og personal i barnehagen har vært eksponert for ulovlig høye konsentrasjoner av radon  i 2-3 år. Så høye konsentrasjoner tilsvarer statistisk sett (for voksne) en kreftrisiko på høyde med å røyke mer enn 20 sigaretter om dagen.

 

Utilstrekkelig kunnskap

Verken for sigarettrøyking eller radon finnes det noen forskning som forteller sikkert hvor lenge en må eller kan være eksponert (dvs. grenseverdien for eksponering x tid) for start av lungekreftutvikling. Det dreier seg vanligvis om år. 

I dette er det også andre faktorer i gener, miljø og livsstil som kan spille en rolle.

 

Det finnes ingen langsiktig forskning som har tatt opp spørsmålet om radons virkning på barn. Mange barn har kommet friske gjennom oppvekst i barnehager og skoler(og sannsynligvis også i egen bolig!) med for høy radoneksponering, men ingen vet om de som senere har begynt å røyke eller bor i radonhus som voksne, har fått lungekreft tidligere enn andre.

 

Lovfestet grenseverdi og ansvarsforhold

Strålevernloven gir hjemler for å forskriftsfeste grenseverdier for alle typer stråling, også når det gjelder eksponering av naturlig stråling, «for arbeid eller opphold på steder hvor naturlig ioniserende stråling medfører unødig helserisiko» (herunder radon), samt bl.a. målinger og oppfølging av vernetiltak.

Måleenheten er "Becquerel pr kubikkmeter luft" (Bq/m3), og grenseverdier for helserisiko er 100 og særlig 200 Bq/m3 luft. Ved 100 Bq/m3 anbefales enkle tiltak som økning av ventilasjonen, men ved 200 Bq/m3 eller mer skal det gjennomføres mer omfattende tiltak (tidligere var høyeste grenseverdi 800 Bq/m3).

 

Her har kommunehelsen lovfestet ansvar. Kommunen skal utøve myndighet, f.eks. godkjenning av bl.a. skoler, barnehager, føre tilsyn med virksomheter som kan påvirke befolkningens helse og fatte enkeltvedtak om opplysningsplikt, granskning, konsekvensutredning, retting, stansing, tvangsmulkt i henhold til reglene i Kommunehelsetjenesteloven, kapittel 4a.   .

Lenker til dette finner du i dokumentet: For mye radon i norske boliger. Der vil du også finne anbefaling om radonmåling i boligen (Har du fått det målt?).

 

Den situasjonen du beskriver, betyr ar kommunen bryter loven i en ”bukken som passer havresekken” situasjon Hvis kommunen ikke fatter vedtak som virker tilfredsstillende, kan du som forelder klage skriftlig til Fylkesmannen, se den veilederen for barnehage  og veileder for skole som NFBIB har bidratt til.

 

Samtidig er radoneksponeringen i strid med Arbeidsmiljøloven for de ansatte. De bør umiddelbart tilkalle/spørre Arbeidstilsynet.  Ingen vet hvor mye ytterligere 9 ukers eksponering betyr på toppen av tidligere eksponeringen for radon (som også kan være for høy i noen boliger i området).- og kanskje også i skolen som barnehagens barn skal begynne på. 

 

Tiltak?

 

Spørsmål 1 er besvart ovenfor med begrunnelse også for de følgende svarene:

2. Ja

3+4: Uvitenhet og usikkerhet om virkning på barn tilsier å følge ”føre- var prinsippet”    spesielt for barns eksponering.

Vis barneskolens rektor dette svaret. 

Ring gjerne Statens strålevern for råd.

Ta kontakt med HMS etaten og kommuneoverlegen om dette og krev umiddelbar vurdering om barnehagen bør stenges inntil tiltak er gjennomført. Be om begrunnede svar. Forbered evt. skriv til Fylkesmannen. Anmod samtidig personalet om å få samme vurdering fra Arbeidstilsynet.

Hvis HMS og kommuneoverlegen gir dårlige, svevende eller usikre svar: ta barna ut fra barnehagen (selv om de ekstra ukene kanskje ikke betyr så mye). Politikerne må minnes om at de har lovt å ta barna på alvor!

 

Det ville være fint med info om utviklingen i denne saken

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 22. november 2009)

 

   Til toppen