NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  NFBIB leder om tiltak i skoler
  Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Kalde klasserom
  Spesielt for foreldre
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
 

Er det ikke straffbart å bryte norsk lov?

 

Det kan se ut sånn nå som regjeringen har kuttet ordningen med rentefrie lån til kommuner for opprustning av dårlige skoler.  Det står dårlig til med både barne -og ungdomsskoler og videregående skoler. Kommunenes sentralforbund (KS) har nettopp uttalt at skoler vil ha dårlig inneklima i minst 20 år til.

 

Elevorganisasjonen som er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring har nå sendt ut en pressemelding om dette:

 

”Regjeringen bryter loven - og elevene straffes!”  Der skrives det:

"Skolen er i fysisk forfall, men regjeringen ignorerer problemet og kutter ordningen for oppussing av skolebygg. Elevorganisasjonen er sjokkert og raser mot kuttet".

 

"Regjeringen sier den ønsker kunnskap i skolen, men det er bortkastet å snakke om læringstrykk når skolemiljøet er så dårlig at elevene i noen tilfeller får fysisk skade av det. Det må komme mer penger til opprustning av skolebygg!” sier leder av Elevorganisasjonen Vibeke Mohn Herberg. ” og videre:

 

”Regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at de vil videreføre og styrke rentekompensasjonsordningen, men i stedet velger de å kutte den.  Elevorganisasjonen er skuffet over måten elevene har blitt behandlet på. Organisasjonen har i mange år kjempet for elevenes arbeidsmiljø. Selv om Stortinget i 2003 endelig fikk lovfestet elevens rett på et godt arbeidsmiljø, har dette ikke ført til noen endring. ”

 

Kommentar

 Dette kan nok også tusenvis av mindreårige elever slutte seg til. Vi har tidligere spurt om opplæringsloven § 9 er en lissomparagraf siden den ikke følges av kommuner, fylkeskommuner – og regjeringen uten  rettslige følger.

 

Konsekvensene er at mange barn i strid med Opplæringsloven i flere år får et arbeidsmiljø som er både helseskadelig og læringsfiendtlig. Dette ville neppe ville blitt godkjent av Arbeidstilsynet om det var snakk om en arbeidsplass for voksne.

Slike uforsvarlige holdninger overfor barn og kaller på dramatiske holdningsendringer og  effektive nødhjelpstiltak.

§9 lyder slik:

"§ 9a-1. Generelle krav

       Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet

       Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

       Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

       Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. "

 

 

Er det ikke straffbart å bryte norsk lov?

 

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 6. oktober 2007)

 

    Til toppen