NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  NFBIB leder om tiltak i skoler
  Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Kalde klasserom
  Spesielt for foreldre
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kalde klasserom
 
(8. januar 2003)
Spørsmål (e-post)
Finner ingen ting om minimum krav til temperatur i klasserom i grunnskolen.
Min datter sitter for tiden i et klasserom med 13,5 varmegrader. Er det lovlig / forsvarlig?
Håper på en rask tilbakemelding
 
Svar:
Mange har dette problemet med for kalde klasserom i disse dager. Til andre tider er det altfor varmt i klasserommene.
Termometre
 
Det er ikke fastsatt noen lovhjemlet minimumstemperatur. Lover og forskrifter med veiledninger  bruker ord som "tilfredsstillende" og "forsvarlig" osv uten å angi noen øvre og nedre grense for dette i formuleringen av loven. Ved å lese lover, forskrifter og veiledninger samlet, mener jeg man kan kreve en temperatur over 18 grader C i klasserom for stillesittende arbeid. 
 
Opplæringsloven  § 9a- 1 heter det nå:
"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring"
og i § 9a-2: "
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane".
 
Her vises til "dei faglege normene",  som også siteres i "Veileder til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv" fra Statens Helsetilsyn (3-98). Den aktuelle forskriften om temperatur lyder:
"Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidvariasjoner"
og så heter det i veiledningen:
"Normer: - operativ temperatur 19 - 26o C, - gulvtemperatur 19 - 26oC, - vertikal temperaturgradient: ikke over 3oC pr høydemeter" .
Vårt problem akkurat i dag er at de nye tilføyelsene til opplæringsloven ikke trer i kraft før 1. 4, 2003,
men tankegangen i den styrker jo  tolkninger av "Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager, skoler m.v."
 
forside2       forside3
 
Forskrift                         og                      Veileder

 

Forskrift om miljørettet helsevern § 19 sier at

«virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.»

 

 

Statens helsetilsyn har laget en veiledning til forskriften (Veiledningsserien nr. 3-98). Her har man tatt inn de faglige normene for inneklima, som anbefaler – en operativ temperatur på 19 - 26o C, - gulvtemperatur på 19 - 26oC, - vertikal temperaturgradient: ikke over 3oC pr høydemeter" .

 

Selv om disse normene ikke er bindende, vil de likevel normalt måtte gis stor vekt. Disse anbefalningene er nemlig blitt til ut fra hva forskningen vet om hvilken virkning inneklimaet, her temperaturen, har på elevenes helse, trivsel og læring.

 

Dersom skolen ikke oppfyller disse normene, må skolen kunne godtgjøre at dette ikke vil ha noen negativ effekt på elevenes trivsel, helse og læring - og det er ikke mulig! Temperaturer under 19oC for stillesittende arbeid er ikke tilfredsstillende, og enda lavere temperatur er ikke forsvarlig etter vanlig skjønn. Voksne arbeidstakere skal heller ikke godta dette (hva med lærerne?).

 

Den eneste løsningen for skolen er å sørge for akseptable temperaturforhold i de klasserommene som brukes til stillesittende arbeid.

 

Med "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv" i hånd bør foreldre rettsmessig kreve at innetemperaturen i klasserom holdes på minst 19oC.

 
Dette er i samsvar med budskapet i en bok av juristen Johan Sverre Rivertz: ” Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler”. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1999. (Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/1999.) se Krav til barnas arbeidsmiljø.
 
Les gjerne mer om temperatur.
og les mer om energiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)
 
Kjell Aas©
 
(Sist oppdatert 10. januar 2003)