NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  NFBIB leder om tiltak i skoler
  Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Kalde klasserom
  Spesielt for foreldre
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
 

Viktig lesestoff for lærere og elever!

Innemiljø i skoler (Finn Levy)

For å kunne lese noen av nettsidene som det vises til, må du ha Adobe Acrobat Reader. Programmet for det kan lastes ned gratis her.

De fleste av referansene fra Departementene kan finnes via Internett på: http://www.dep.no Kommentarer til innholdet er gitt etter noen av referansene)

Barne- og familiedepartementet/ Teknisk hygienisk forum (1993):
Inneklima i barnehager - veileder. Oslo 1993.

Barne- og familiedepartementet:
Barnehager. Form og funksjon. Innemiljø. Lydforhold i barnehager. Q-0560. (Aktuelle rundskriv, veiledninger etc.)

Barneombudet (1996):
Soria Moria slott. Skolen som elevenes arbeidsplass. En rapport fra Barne-ombudets høring i Plenumssalen i Regjeringskvartalet, 16. oktober 1995. Oslo 1996. Deltakerne etterlyste en "arbeidsmiljølov for barn".

Barneombudet (1998):
Barnas arbeidsmiljø - Austafor sol og vestafor måne. Ein rapport frå Barneombodet om miljøet i barnehagar og skular 1998. QK-0303. Rapport utarbeidet i samarbeid med NFBIB om kommunenes arbeid med og resultater i forhold til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. . Kommunene besvarte et spørreskjema. Svarene viste at det stod temmelig dårlig til med dette i et flertall av kommunene, men mange kommuner var i gang med kartlegning og/eller tiltak.

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (1998):
Hvordan lage sunt innemiljø i skolebygg - veileder F4062. Desember 1998

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (red. T Vaksvik) (1995):
Skoleanlegg –forbedring og fornyelse. Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Kommuneforlaget (1995)

Rivertz, Johan Sverre:
(1999): Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler. Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo, 1999. (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 5/1999) Fremstillingen bygger på forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Boken har to hovedformål. Det ene er å redegjøre for kravene forskriften stiller til barnas inneklima og de rettslige virkemidlene den hjemler til å gjennomføre kravene. Det andre er å vurdere barnas muligheter til å påvirke eget inneklima med rettslige midler. Boken behandler kravene til inneklima, dispensasjon, tilsyn, kontroll og sanksjoner, elevenes klageadgang og rettigheter, og til slutt rettspolitiske og rettssosiologiske vurderinger, med forslag til endringer.

Sosial- og helsedepartementet (1995) :
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 1. desember 1995.
Dette er den sentrale forskrift for skoler og barnehager. Den bør leses sammen med Veilederen (se vår omtale).

Statens helsetilsyn (1998):
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Statens helsetilsyn, veiledningsserie nr. 3/98 (IK-2619) Se vår omtale.)

Sosial- og helsedepartementet (1995):
Rundskriv vedrørende Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Rundskriv I-48/95.

Norges Byggforskningsinstitutt, Byggdetaljblad 552.311:
Ventilasjon og inneklima i skoler.