NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  BARNEHAGESERIE
  Barnehageserien
  Radon i barnehagen?
  Godt innemiljø for barn
  Barnehageboken 2008.
  Barnehagearkitektur
  Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.
  Godkjenning av barnehager
  Allergi mot dyr -i barnehage og skole
  Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Rammeplan for barnehager
 

Barnehageloven har pålagt departementet å lage en egen rammeplan for barnehager. 

 

Det er utarbeidet et omfattende dokument  " Rammeplan for barnehagen". Den sies å  fungere som en slags "bibel" for barnehagene. Den inneholder mye til ettertanke. Noen få smakebiter gjengis nedenfor.

 

 På internett finnes  

   Rammeplanen for barnehager (ny versjon 2006) og  12 godt illustrerte Temahefter.

Målet er at heftene skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon. Målgrupper er først og fremst ansatte i barnehagene, eiere og barnehagemyndigheter kan ha nytte av heftene.

 

Heftene er distribuert til barnehager og kommuner. De er grundige og vel verdt å studere.

Fra temaheftet

Ill. fra temaheftet om funksjonshemmede barn

Heftet Om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen trenger å suppleres med stoff om miljøhemming).

Dette sier regjeringen om rammeplanen: Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagene. Den nye planen er mer tydelig om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet. - Rammeplanen er et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Vi ønsker å fokusere påkvalitetsutvikling i den store utbyggingsperioden vi er inne i og dette er en viktig del av Barnehageløftet.

  Rammeplanen retter seg mot

• barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering

• foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven § 4

• barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen (§ 2) og som har ansvar for at den enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelsene

• kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barne-hagene i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter (§ 16).

Fra forordet

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jf. kapittel 3.

Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har både et her- og nå- og et framtids-perspektiv. Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning.

Les mer i originalen:  Rammeplanen for barnehager

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 14.12. 2009)

 

 

Til toppen