NFBIB
  Takk til prof. dr. Kjell Aas
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
NFBIB medlemmer
 

NFBIB styret. 

 

NFBIBStyret2005

NFBIB styret 2005 (Foto: Marianne Bjerke©)
Fra venstre Tore Andersen (leder), Marianne Bjerke, Håkon Kleiven,  og Finn Levy

NFBIB medlemmer 2005

Kjell Aas, pensjonert professor (barnemedisin, barne – og ungdomsallergi) UiO. Omfattende vitenskapelig produksjon, 32 vitenskapelige  monografier og fagpopulære bøker (allergi/immunologi/immunkjemi, astma, miljø og helse, kommunikasjon) hvorav mange oversatt til flere språk. Han har tidligere vært leder av Voksentoppen Universitetsklinikk og »Forskningsinst. For pediatrisk allergologi, lungemedisin og miljø for barn». Kjell Aas er en etterspurt kurs- og foredragsholder.  Er æresmedlem av en rekke vitenskapelige foreninger, hedersdoktor ved universitetet i Gøteborg og flere æresbevisninger inkl. Ridder 1. kl. av St. Olavs Orden, Norges Røde Kors hederstegn, Karl Hansen medaljen (allergiforskning, Tyskland), Den norske folkehelseprisen i miljørette helsevern 1990 (sammen med Tore Andersen).Hederstegn NAAF Sør-Trøndelag og NAAF's ærespris  for forskning og pionerinnsats  inneklima/helse. Pt redaktør for www.innemiljo.net og forfatter og redaktør for kunnskapsbankene www.inneklima.com og www.allergiviten.no

Tore Andersen har vært  ansatt som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder, helse- og omsorgsavdelingen med kompetanse som siv.ing innen VVS, og med arbeidsområde innen miljørettet helsevern, herunder inneklima. Han fungerer nå som konsulent.

Han har bred erfaring fra ansettelse i privat, kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet med oppgaver knyttet til rådgivning i inneklimaspørsmål.

Som prosjektleder har han ledet en rekke utviklingsprosjekt for Helsetilsynet og andre sentrale myndigheter og organisasjoner. Det gjelder gjennomføring av undersøkelser, utarbeidelse av ulike veiledere og informasjonsmateriell om barns inneklima og helse i skoler, barnehager og boliger,

I 1990 ble han tildelt Folkehelseprisen for dette arbeide (sammen med Kjell Aas)..

 

Roald Bolle er spesialist i pediatri, overlege ved Barneavdelingen, Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) med allergologi i region 5 (Nord-Norge) som hovedarbeidsområde, tilknyttet Arbeids- og miljømedisinsk avd. ved regionsykehuset, 1. amanuensis ved Universitetet i Tromsø (UIT).

Utdannet ved Universitetet i Oslo, spesialutdannelse fra Sverige, fra Rikshospitalet og fra Voksentoppen. Fra 1979 overlege ved UNN og tilknyttet UIT innenfor fagområdet pediatri/allergologi.

Bred erfaring fra undervisning i allergologi og inneklima for studenter og ulike faggrupper, blant annet i primær- og etterutdanning av ingeniører (NTNU og Sivilingeniørutdanningen Høgskolen i Narvik) og leger (universitetet) samt bakgrunn som veileder for student og diplomoppgaver og deltakelse i doktorgradprosjekter.

Deltar i forskningsprosjekter, særlig innenfor epidemiologi (forekomst/miljøfaktorer) vedrørende astma, allergi og inneklima og utviklingsarbeid ved Norsk senter for Telemedisin, UNN

Har hatt ansvar for å bygge opp kliniske tilbud og laboratorieservice innenfor allergologi i Nord-Norge og miljømedisinsk seksjon ved yrkesmedisinsk avdeling, RiTø, nå Arbeids- og miljømedisinsk avd. Leder av prosjekt for allergikonsulent i regi av Sosial- og Helsedepartementet, hvori inngår utvikling av samarbeid mellom andre og førstelinetjenesten, samt dannelse av nettverk for allergiomsorg (med blant annet astma- og eksemskoler) i Nord-Norge og videreutvikling av dette prosjektet ved bruk av telemedisin og informasjonsteknologi

 

Jan Vilhelm Bakke,

Jan Vilhelm Bakke er spesialist i arbeidsmedisin, overlege i Arbeidstilsynet og underviser i miljømedisin for ingeniører på NTNU. 2003-2006 er han også tilknyttet Universitetet i Bergen i inneklimaprosjektet INKA på seksjon for arbeidsmedisin der han i 2008 fikk doktorgraden (dr phil) for en avhadling om inneklima og helse..

Han har gjennomført nasjonale og internasjonale prosjekter innen kjemisk helserisiko, allergi og annen overfølsomhet, inneklima og andre tema innen miljømedisin, forebyggende og helsefremmende virksomhet.

I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Inneklimakontoret medvirket han gjennom flere år til å utarbeide og revidere NAAFs informasjonshefte "Sunne Hus" og annen informasjon om inneklima og allergi. Han medvirker ofte som kurs- og foredragsholder både på NAAFs arrangementer og i andre sammenhenger.

 

Jan Fredrik Kvendbø, overingeniør ved Miljøenheten, Trondheim Kommune. Han har vært medforfatter i forbindelse med utgivelse av veiledere i inneklima og inneluftkvalitet fra flere departementer, og han har deltatt i flere forskningsprosjekt omkring inneklimaproblematikk i samarbeid mellom Trondheim kommune, SINTEF-Unimed og SINTEF-Energiforskning.

I sin stilling ved Miljøenheten har han blant annet hovedansvaret i forbindelse med gjennomføringen av "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", "Forskrift om miljørettet helsevern", samt "Røykeloven"  med tilhørende forskrifter. Han  er  tidligere leder av Trondheim kommunes ENØK-utvalg, som har ansvaret for alle ENØK-tiltak i den kommunale bygningsmassen.

Han har også 15 års fartstid ved rådgivende ingeniørkontor som planlegger av VVS-anlegg.

 

 

Kai Gustavsen er ansatt som HMS-rådgiver/yrkeshygieniker i HMS-tjenesten i Larvik kommune, og har arbeidet med miljørettet helsevern, internkontroll og kvalitetsarbeid i flere år. Han er forfatter av praktiske bøker innen internkontroll, miljørettet helsevern og inneklima. I inneklimakampanjen "Tjue er bra for hue" som Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Utdanningsforbundet står bak, har Kai Gustavsen en sentral rolle. Han er etterspurt foredragsholder innen praktisk inneklima- og helse, miljø og sikkerhetsarbeid. På Høgskolen i Vestfold blir han benyttet som gjesteforeleser. Han har utarbeidet Larviksmodellen som er en strategi for å bedre inneklima i skoler og barnehager. Han står bak nettstedet www.aktivhms.no der ansatte i kommuner og næringsliv kan hente ideer, verktøy og metoder til å iverksette praktisk helse, miljø og sikkerhet (HMS) på egen arbeidsplass. I samarbeid med SINTEF Energiforskning har han utarbeidet Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg og barnehager.

I 1997 ble han tildelt Vestfold fylkes Helsepris for helseforebyggende arbeid med å finne fram til enkle og praktiske metoder som kan bedre inneklima på

 

Finn Levy er nettopp pensjonert fra stillingen som avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål sykehus siden 1993. Spesialist i indremedisin 1972, spesialist i yrkesmedisin 1992 / arbeidsmedisin 1995.

Overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami)  (tidligere Yrkeshygienisk institutt) 1979-1993 og har arbeidet med inneklima/innemiljø siden 1980. Han har vært med i NAAFs legeråd siden 1986 med spesialfelt yrkes-/arbeidsmedisin og inneklima, leder av legerådet 1997-2003 og er nå i produktvurderingsutvalget. Han har vært leder i NIFs Hovedkomite for helse, trivsel og innemiljø (HK-HTI) (1986-90). Han deltok i NATO-CCMS Pilot Study on Indoor Air Quality 1989-1992. Medstifter og medlem i ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate) og Norsk innemiljøorganisasjon (NIO).  Mottok i 1993 ISS-inneklimapris.

Han deltar i nordiske/internasjonale arbeids- og forskningsgrupper og har holdt en rekke foredrag og skrevet aktuelle artikler om helse og innemiljø.

 

Hilde Sundve Jordheim er cand. mag. Med mellomfag i fagene nordisk språk, kristendomskunnskap og pedagogikk.

Fra 1988 har hun vært foreldretillitsvalgt i grunnskolen, og hun har erfaring fra følgende tillitsverv: klassekontakt, leder av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), leder av SU og sekretær i kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Hun har hatt hovedansvaret for følgende arbeidsområder i FUG:

* Tilrettelegging av elevenes fysiske læringsmiljø

* Oppfølgingsarbeid i forhold til utvikling av opplæringsloven

* Utvikling av skoleringsopplegg for foreldre i Norge og Europa (oppdrag for Eu-kommisjonen og den europeiske foreldreorganisasjonen.

* Oppfølging av Eu-prosjektet "European Network for Governance og Schools"

Hun har gitt ut en rekke publikasjoner blant annet "Hvordan lage sunt innemiljø i skolebygg?" Hun er medlem i en rekke utvalg og råd og er nå rektor ved en barneskole.

 

Marianne Bjerke har bakgrunn fra drift- og hotelledelse, og er nå fylkessekretær ved NAAF Sør-Trøndelag Fylkeslag.

Hun har vært aktiv i Norges Astma og Allergiforbund siden 1985, først som stifter av en foreldregruppe, senere som leder av Trondheim Astma og Allergiforening.

Hun ble ansatt for å utvikle og drive NAAFs fylkeskontor i Sør-Trøndelag i 1990. Utviklet, startet og driver astmaskole for foreldre i samarbeid med Barneklinikken, St. Olavs Hospital. Var prosjektleder for "Astmaskole og rehabilitering av unge og voksne med astma og kronisk obstruktive lungesykdommer" i samarbeid med Lungeseksjonen på St. <Olavs Hospital. Leder prosjektet "Et allergivennlig grønt miljø" med boktittel "Gode råd er grønne".

Hun utdanner informatører innefor NAAFs virkeområde med vekt på innemiljø. Har utviklet informasjonsmateriell innenfor astma, allergi og innemiljø.

Utvikler og arrangerer kurs og seminarer innenfor NAAFs fagområder.

Hun er fylkespolitiker i sin tredje periode. Styremedlem og medlem av kontrollkomiteen i helse Midt-Norge.

 

Håkon Kleiven er ass. fagenhetsleder ved innkjøp og eiendom i Oppland Fylkeskommune. Prosjektleder for FoU-prosjektet "Innemiljø i skolebygg" 1993 - 1997. Erfaring innen drift, planlegging og vedlikehold og utvikling av yrkesbygg, inkludert kartlegging av kvalitet og funksjonalitet. Utøver også med prosjektledelse av nye barneskoler og videregående skoler samt rehabilitering av inneklima i skoler og kontorbygg. Styremedlem av NBEF med særlig ansvar for nordisk samarbeidsutvikling innen FM. Leder av NBEF's kompetansegruppe. Underviser ved NTNU innen bygg- og eiendomsforvaltning. Holder årlig en rekke foredrag innen bygg- og eiendomsfaglige temaer.

 

John Sverre Rivertz er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo 1999. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, førstekonsulent i Sosial og helsedepartementets sosialavdeling og helseavdeling og rådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet. Er nå ved Hardanger tingrett.

Har skrevet spesialavhandling med tittelen "Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler". Som hospitant hos Barneombudet deltok han blant annet i arbeidet med en rapport om kommunenes etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Holdt en rekke foredrag om rettslige spørsmål rundt arbeidsmiljøet i skoler, med særlig utgangspunkt i barnas situasjon.

 

Kai-Håkon Carlsen er overlege ved Voksentoppen senter for astma og allergi, er professor ved Norges Idrettshøgskole, og tok sin medisinske doktorgrad i 1988.

Han er pediater innenfor området allergologi og lungemedisin og har en meget omfattende praksis som inkluderer sykehusene på Stord, Tønsberg, Ålesund og Ullevål i Oslo. Han har vært leder av Kvalitetssikringskomiteen i Den norske Lægeforening og er nå medlem. Han er redaktør av fagbladet "Allergi i praksis" og har gitt ut en rekke publikasjoner / bøker. Han er aktiv i "European Allergy White paper". Han er medlem i en  rekke internasjonale organisasjoner for eks. Head of Pediatric Assembly and European Respiratory Society (barneseksjonen), assosiated editor of European Respiratory journal, medlem av Editorial Board of Pediatric Allergy and Eminology.

 

Sten Olaf Hanssen er professor ved NTNU, institutt for Klima og Kuldeteknikk.

Utdannet sivilingeniør fra Fakultet for maskinteknikk ved NTNU i 1973, og deretter dr. ing samme sted i 1977. Han har vært vitenskapelig rådgiver ved SINTEF fra 1983. Han er innvalgt medlem av ISIAS (Internatinal Academy of Indoor Air Science) og medlem av ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate) og deltar aktivt i både norsk og internasjonal forskning. Han er engasjert i europeisk standardiseringsarbeid på inneklimaområdet, eksempelvis CEN-TC 156 "Bygningsventilasjon", CEN 195 "Luftfilter for ventilasjonsanlegg" og fra 1998 i ISO 205 "Bygningsprosjektering med henblikk på miljøhensyn". Han har videre deltatt i flere prosjekter i regi av ECA (European Collobrative Action "Indoor Air Quality and its Impact on Man"), blant annet i arbeidsgruppene "Indoor Air Quality and the Use og Energy in Buildings",  "Risk assessment in Buildings", "Ventilation for good indoor air quality". Han er medlem av "The Steering Commitee" i ECA der han også er medlem av en stående arbeidsgruppe som omhandler "Energy Efficiency and Indoor Environment (EE&IE)". I Norge har han deltatt ved utarbeidelse av forslag til nye norske byggeforskrifter/veiledninger og i Hus & Helseprogrammet i regi av Statens Byggtekniske etat. Videre er han styreleder i Norges forskningsråds program "Inneklima og Helse" og medlem av den nordiske ekspertgruppen for innsatsområdet "Det sunde huset 1997-2003" som går i regi av det svenske byggforskningsrådet, BFR. I tillegg har han utgitt en rekke foredrag og "papers" både i inn- og utland, og er blant annet medforfatter og redaksjonsråd for læreboken "Enøk i bygninger - effektiv energibruk". (Univ.forl 1992 og 1996)

 

Guro Birkeland er utdannet lege og jurist. Har arbeidet som politisk rådgiver på Stortinget. Har tidligere arbeidet som rådgiver for Barneombudet og hadde da blant annet ansvaret for kartleggingen av kommunenes arbeid  med miljørettet helsevern i barnehager  og skoler. Har også hatt stipend som medisinerstudent og forsket innenfor feltet innemiljø. Hun er nå generalsekretær i Pasientskadeforeningen.

 

Marianne Hanneborg Aas. Utdannet lege i 1984. Har arbeidet som allmennpraktiker i 18 år og er spesialist i allmennmedisin fra 1991. Har arbeidet på Voksentoppen, Rikshospitalet i drøyt to år og arbeider nå som lege under spesialisering i barnemedisin ved Barnesenteret, Kvinne-barn divisjonen, Ullevål sykehus. Er ferdig spesialist i barnesykdommer fra våren 2009. Har spesiell interesse for allergi- og lungesykdommer og innemiljøproblematikk. Skal -etter en innføringsperiode - bidra som medforfatter og medredaktør og signerer da sine dokumenter med MHA.

     Til toppen