NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Mer om tresåpe og inneklima
 

Inneklimaproblemer - neppe tresåpens skyld

 

Da Innemiljo.net presenterte oppslaget Tresåpe og inneklimaproblemer  den 19. oktober 2006, gjorde nettredaktøren firmaet XXX oppmerksom på saken og bad om informasjon og kommentarer som kunne tilføyes oppslaget. 

Slik informasjon har nettsiden fått 10. november 2006 i en e-post fra XXX. Den gjengis noe kortfattet i det følgende. Noen momenter er nummerert for å bli kommentert spesielt.

 

Av e-posten fremgår det:

 

 1. Det må først og fremst påpekes at Tresåpen fra XXX  ikke inneholder merkepliktige ingredienser.
 2. I denne saken er det mange momenter som kan spille inn, uten at de omtalte plagene kan henføres direkte til Tresåpen. Det er bl.a. et viktig moment at huset dette gjelder, er etterisolert, og at vegger er utforet.
 3. I innlegget omtales at noen få andre har hatt plager med Tresåpe. Det finnes noen dusin produsenter både nasjonale og internasjonale som leverer slike produkter til det Norske markedet, så vidt jeg vet er vi de eneste som ikke bruker soya oljer i Tresåpen. De fleste produsenter bruker soya da dette er meget rimelig råvare. Problemet med soya er at den over tid kan harskne, og det kan danne seg bakteriekulturer i flater som er behandlet med dette.
 4. Vi har solgt vår Tresåpe i ca 25 år, og har produsert og solgt mange tusen liter hvert år bare i Norge, vi eksporterer også Tresåpen til Sverige, Finland, Holland og England. Det har ALDRI vert en eneste klage på Tresåpen i noe henseende. 
 5. Personen det gjelder kontaktet oss første gang med et problem etter at det hadde gått ca 17 måneder fra Tresåpen var påført. Jeg finner det merkelig at det etter så lang tid skal være noe som helst problem med Tresåpen. Den kan ikke gi fra seg noen type avgassing, det som er av ingredienser kan heller ikke påføre ingredienser i treverket noen påkjenning som gjør at treverket kan gi noen avgassing.
 6. Det er forunderlig at ikke andre som har vært innblandet i denne saken, heller ser på hvordan huset er i sin helhet vedrørende isolasjon, utforinger, og eventuelle fuktpåvirkninger på treverk eller betong.

 

 

Vi er selvfølgelig interessert i å finne en løsning på det problemet som denne personen har, men ut i fra de data vi har på vårt produkt, kan vi ikke bruke tusenvis av kroner for å finne en feil vi ikke kan lastes for.   

 

Kommentar (punktvis)

 

 1. Som anført i dokumentet omfatter merkeplikten bare selve produktet (her Tresåpen) og ”sier vanligvis intet om mulige virkninger ----- etter mulige interaksjoner med andre kjemiske stoffer”. Tresåpen fra XXX i seg selv representerer ingen kjent helserisiko annet enn ved feilaktig håndtering som kan gi etsskader (men se også pkt 5).
 2. Det er et viktig poeng som også gjentas i pkt 6, at det er mange momenter som kan spille inn i den aktuelle saken.   a Opplysningen om at huset er etterisolert med utforede vegger er ny for oss.  Det kan bety bl.a. at huset er blitt så tett at ventilasjonen  nå er utilstrekkelig.   b. Det å skape et godt innemiljø  er en sammensatt utfordring. c. Nettsiden har ikke fått opplysninger om evt. andre momenter som evt. også kan spille en rolle.
 3. Nettredaktøren har (som omtalt i dokumentet) tidligere fått henvendelser om reaksjoner etter bruk av tresåpe, men uten at produsenten er nevnt. Det har dreid seg om astma der det er kjent at luftveiene er overfølsomme (hyperreaktive).  Det må her påpekes at det er noen med astma og hyperreaktivitet som kan reagere på gasser som avgis innendørs fra trevirke av furu som ikke har diffusjonstett overflatebehandling.
 4. Opplysningen om at det omtalte tilfellet er ganske enestående i forhold til utbredt bruk av tresåpen fra XXX, styrker argumentet i pkt 2 og peker på andre mulige årsaksforhold.      a. Det kan dreie seg om mange ulike årsaker til et dårlig inneklimab. Det kan dreie seg om helt spesiell og mer eller mindre sjelden overfølsomhet hos enkelte individer som reagerer på stoffer som de aller fleste andre tåler, ('uspesifikk intoleranse for miljøeksponeringer', på engelsk kalt: Idiopathic environmental intolerance (IEI) ) og som sees  mest uttalt ved det som kalles multippel kjemisk overfølsomhet (MCS). Som omtalt i dokumentet, vet vi altfor lite om virkningen på forskjellige mennesker av mange av de kjemiske stoffer og stoffkombinasjoner som vi puster inn. Både menneskets biokjemi og vår tids miljøkjemi er uhyre mangfoldig og komplisert.
 5. Selv om tresåpen i seg selv ikke avgasser av betydning, er det utvilsomt at den fører til endring av det kjemiske miljøet i trevirket. Det er sannsynlig (men kanskje ikke undersøkt) bl.a. at endringen av pH kan virke på bl.a., terpener og andre kjemiske stoffene som normalt kan bidra til avgassing fra furu. Som nevnt i pkt 4 b kan det tenkes at en slik avgassing gir reaksjon hos en eller annen med noe avvikende egen biokjemi.
 6. Denne nettsidens målsetning er å bidra til økt kunnskap og kompetanse i prosjektering (all forberedelse), bygging, vedlikehold, drift og bruk av bygg og innemiljø der barn ferdes. Hovedvekt legges på bolig, barnehage og skole.   
 7. a. Når det kommer spørsmål fra brukere av nettsiden, forholder nettredaktøren seg til de opplysninger som innsenderen gir, sett i sammenheng med tilgjengelig kunnskap og forsøker å  innhente mer kunnskap fra relevante kilder – som firma XXX i dette tilfellet.  
 8. b. Verken nettredaktøren eller NFBIB kan inspisere de innemiljø som beskrives, eller undersøke de personene som forteller om inneklimarelatert sykdom.    
 9. c. Ut fra dette forsøker nettsiden å informere innsenderen om mulige problemløsninger samtidig som evt. andre involverte parter informeres (slik som i dette tilfellet).
 10. d. Ofte ender dette med råd om å tilkalle eksperthjelp, men i dette langstrakte landet kan det falle meget vanskelig og kostbart å få gjennomført.

 

 

Kjell Aas©

(sist oppdatert 3. oktober 2003

(Sist oppdatert 13. november 2006)

 

 Til toppen